Kennissenkring

contactnetwerk alleenstaanden/singles

Kennissenkring algemene voorwaarden

Waar staan we als Kennissenring voor
Wat zijn de belangrijkste spelregels van ons contactnetwerk

Goede afspraken maken goede vrienden

Doelgroep: Alleenstaanden/singles in alle leeftijden.

Werkgebied: Nederland

Doelstelling Kennissenkring: De doelgroep de gelegenheid geven om op een leuke wijze, nieuwe kennissen, vrienden en vriendinnen te ontmoeten.

Middelen: Om dit te realiseren wordt door de beheerder\eigenaar van Kennissenkring een besloten sociaal-netwerk in stand gehouden.

Aan deelname is een eenmalige deelnemersbijdrage verbonden zoals op deze website is genoemd.

Deelname wordt niet automatisch verlengd. Wel kan de deelnemer ieder jaar gratis verlengen.

Gegevens verstrekt in het kader van de Kennissenkring contactnetwerken voor alleenstaanden en singles, zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden alleen gebruikt in het kader van de doelstelling.

Disclaimer: De eigenaar van Kennissenkring is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het deelnemen aan haar contactnetwerk. Noch voor het foutief vermelden van door de deelnemers aangeleverde gegevens; noch voor de inhoud van ontmoetingen tussen de netwerkdeelnemers.

Gebruik gegevens door deelnemers: Gegevens mogen door de deelnemers alleen privé worden gebruikt in het kader van de doelstelling van het Kennissenkring sociaal-netwerk. En mogen om redenen van privacy niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden uitgeleend. Kopiëren is om dezelfde reden niet toegestaan.

Bij opzegging vindt geen restitutie plaats.

Deelnemers kunnen ten alle tijden hun gegevens inzien, veranderen, en verwijderen. (zie ook de privacy verklaring AVG.)

© De naam Kennissenkring is vastgelegd als handelsnaam van RIJO reizen en dienstverlening VOF bij de kamer van koophandel nummer: 67690998

.

Het spreekt vanzelf dat u deelneemt met een positieve instelling en met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en waarden van het sociaal/ maatschappelijk verkeer tussen mensen.

We bestaan al meer dan 25 jaar en werken zonder onderbreking met veel succes; maar ondanks dat nemen we de volgende bepaling om formele redenen op: We behouden we ons het recht voor om als beheerder/eigenaar deze activiteit te beëindigen, als deze niet meer kostendekkend is en/of bij gebrek aan belangstelling.